تخت همراه بیمارستان کد AS-200

تخت همراه بیمارستان کد AS-200