تجهیزات آموزشی

تجهیزات آموزشی تولید شده در این شرکت شامل صندلی و نیمکت‌های دانش‌آموزی و دانشجویی صندلی‌های کارگاهی و آزمایشگاهی و میزهای مخصوص طراحی و کار و همچنین وایت‌بردهای پایه‌دار و بدون پایه می‌باشد.

صندلی محصلی
صندلی آزمایشگاهی